6698 sayılı Kişisel Veri Koruma Kanunu ile İlgili Aydınlatma Metni
 
Bu metin Siber Çağ Bilgi ve Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketine ("Şirket" veya "Cyberage") ait internet
siteleri, telefon, sosyal medya mecraları vb. alanlarda topladığı kişisel verilerinizi hangi amaçla ve nasıl
topladığını açıklamak üzere hazırlanmıştır.
 
Cyberage, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerektiği
takdirde paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik
tedbirlerini almaktadır.
 
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Siber Çağ Bilgi ve Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi ("Şirket" veya "Cyberage") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan;

  • Eğitim sınıflarına kaydolma,
  • Eğitimler hakkında bilgi aktarılması için aranma,
  • Eğitim, kurs vb. hizmetlerimiz hakkında bilgi verme,
  • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da tanıtım veya bildirimlerde bulunmak,
  • Şirketimizin sunduğu diğer hizmetlerle ilgili sizin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizle önerilmesi,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan toplama amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçinde veya  yurtdışında aktarılabilecek ve işleyebilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Cyberage tarafından elektronik ve fiziki ortamlar dahil farklı kanallar üzerinden toplanabilmekte ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri  işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni'nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@cyberageacademy.com e-posta adresine iletmeniz durumunda Cyberage, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, talep ekstra bir maliyet gerektirirse, Cyberage tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.
 
Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı info@cyberageacademy.com e-posta adresine elektronik posta
göndererek kullanabilirsiniz.
Sizi Hemen Arayalım
Sizi Hemen Arayalım